Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


המחרשה

פרוייקט ייחודי המופעל בעזרת התכנית הלאומית 360 עבור ילדים ונוער בסיכון.

התכנית פועלת בתקוע בדגש על מניעת מצבי סיכון בקרב בני הנוער הזקוקים לחיזוק בתחומים לימודיים ורגשיים.

נעשה בהפעלת מרכז למידה ויצירת מרחבים קבוצתיים ורגשיים. מנהלת המחרשה- שרון גורן

WhatsApp chat