Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


מועצת נוער אזורית

מידע וקישורים

מנחה מועצת הנוער ומנהיגות – נחמה חזן

טלפון : 050-566-2194

מייל: iskanoargush@gmail.com

חפשו אותנו בפייסבוק! מועצת התלמידים והנוער גוש עציון

חזון

מועצת הנוער תהיה גוף בו יטלו חלק נציגים מכלל המסגרות בהן מצויים בני הנוער מגוש עציון: הנהגות ביישובים, תנועות נוער ובתי ספר. המועצה תתכנס במתנ"ס גוש עציון אחת לשלושה שבועות, וחברים בה נציגים מכיתות ט'-י"ב. המליאה תהיה קבוצה חברתית, המפתחת בקרב חבריה מנהיגות אישית וכללית, ומשמשת גוף המייצג את בני הנוער ככלל אל מול המועצה המקומית, משרד החינוך ושאר גורמים בעמדות מפתח. מטרתה היא להוות "שופר" לקולו של הנוער, נתינת מענה לצרכיו בשטח וקידום מטרות משותפות. המליאה תיתן במה ואפשרות לבני הנוער להשפיע ולהחליט על פרויקטים ויעדים, על פי שיקול דעתם, המתאפשר הודות להכרת נציגיה את הנוער וצרכיו הרלוונטיים. תחום העלאת יוזמותיה ופעילותה הוא תחום הנוער האזורי והיישובי: עשייה ממוקדת ביישובים- הדואגת לאינטרס הנוער בישוב מסוים, לצד עשיה מרחבית- המקדמת אינטרסים משותפים לכלל הנוער בגוש.

מטרות

מטרת המועצה להשפיע בשלושה מעגלים: המעגל הישובי > המעגל האזורי > המעגל הארצי.

 • במעגל היישובילתת מענה לצרכי הנוער בישוב מסוים שמיוצג במועצה, מתוך אכפתיות ודאגה הדדית בין בני היישובים, והבנה שכל קידום של יישוב במועצה, מקדם את האזור כולו.
 •  במעגל האזוריליזום ולארגן מפגשים ואירועים משותפים של הנוער מכל יישובי הגוש, אשר יאגדו, יגשרו ויחברו בין היישובים השונים, שכבות הגיל השונות והזרמים השונים, מתוך כבוד הדדי. לתקן נגעים שקיימים בחברה, ולדאוג לצרכי כלל הנוער שבגוש עציון. לחנך למעורבות ולשותפות חברתית בכל מסגרת בה נמצאים בני הנוער.
 •  במעגל הארצילמתג את הנוער שבגוש עציון כנוער מוביל ואיכותי, לייצג בכבוד את הנוער של האזור בפאנלים שונים ולטפח תכונות המנהיגות והאחריות בקרב נציגי המועצה.

יעדים

 • המועצה תמנה וועדות שונות, ותגדיר תכניות עבודה, ותקדם אירועים ופרויקטים שיקדמו את המטרות האלה.
 • המועצה תהווה ערוץ הידברות ושתוף פעולה בין הנוער ובין המוסדות השונים.
 • המועצה תשמש יועצת למועצת גוש עציון ולעומד בראשה בכל הנוגע לבני הנוער בגוש עציון.
 • המועצה תיישם ערכים של אזרחות פעילה ודמוקרטית – הלכה למעשה.
 • המועצה תיזום ותעודד את בני הנוער לשיח הוגן בין אוכלוסיות שונות, כולל אוכלוסיות בעלות צרכים שונים.
 • המועצה תכשיר את בני הנוער הנבחרים במיומנויות הנהגה שונות ההולמות חברה דמוקרטית פלורליסטית
 • המועצה תייצג את האינטרסים של בני הנוער בגוש עציון, במועצות, בוועדות ובגופים השונים של מקבלי ההחלטות בגוש עציון.
 • המועצה תדאג לתנאים מתאימים לנוער שבגוש עציון, על מנת שיוכל להתפתח ולשפר את הישגיו הלימודיים, החינוכיים והחברתיים.
 • המועצה תשמור  על זכויות הנוער, ותהיה להם 'אוזן קשבת'.
 • המועצה תעודד פתיחה של מקומות עבודה לבני הנוער בגוש.
 • המועצה תפתח ותיזום אפשרויות בילוי ופנאי לכלל הנוער שבגוש עציון.
 • המועצה תפתח אהבה, גאוות יחידה ותחושת שייכות בקרב בני הנוער לגוש עציון.
 • המועצה תדאג לצמצם ולהדביר תופעות שליליות שקיימות בנוער, החל מהתנהגות לא רצויה, אלימות, וונדליזם וסמים.

 

 

 

WhatsApp chat