Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


אודות קהילה וחוגים

מטרתו של אגף קהילה וחוגים לתת שירות וליווי קהילתי לתושבי גוש עציון בישובים השונים.

בשנה האחרונה הושם במתנ"ס דגש על תחום הקהילה וחיזוק הקהילה לאור הצמיחה הדמוגרפית והשינויים המבניים ברוב היישובים.

האגף מהווה תכלול של צרכי הישוב הקהילתיים אל מול מחלקות ואגפי המתנ"ס השונים במטרה להנגיש את האמצעים הקיימים ולתת מענה לכלל אוכלוסיית הגוש.

האגף עובד בצמוד למחלקה לשירותים חברתיים במועצה ולרכזי ורכזות הקהילה בישובים.

היצע החוגים הרחב שהמתנס מעמיד לרשותכם מרכז חוגים במגוון תחומים- מוסיקה, ספורט תרבות ופנאי ונוצר ע"י שיתוף פעולה נפלא בין מחלקות המתנ"ס.

 

 

WhatsApp chat