Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


תנאי רישום

נהלי רישום לחוגים

תנאי הרשמה ותשלום:

 • הסכומים המשולמים עבור השתתפות בחוג/ים נכונים למועד ההרשמה.
 • הנרשמים לחוגים נותנים למתנ"ס הרשאה לחייב את חשבונם בהתאם להרשאה לחיוב בחשבון, את הסכומים וההפרשים כמתחייב מן השינויים והתוספות כמתחייב על ידם מדי חודש בחודשו במועד הקבוע לתשלום כפי שיקבע, החל מחודש ספטמבר עד סוף שנת הפעילות לפי מספר התשלומים המפורסם.
 • ההורים מתחייבים בתשלום חודשי גם אם הייתה השתתפות חלקית
  א. הורים שלא יעמדו בכל התשלומים, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפות התלמיד בחוג לאחר מתן התראה של 7 ימים מראש
  ב. למרות התחייבות המתנ"ס להפעיל את המסגרת בהמשך שנת הלימודים, הוא יהיה רשאי להחליט על ביטול הפעילות אם לא ירשמו משתתפים במספר סביר המאפשר הפעלה במתכונת הרצויה.
  ג. המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של החוגים במקרים חריגים והודעה תשלח להורים ב- sms או בדוא"ל מראש
 • במידה ויש ערכת ציוד לחוג, גביית התשלום עבורה תעשה בחודש הראשון בתוספת למחיר החוג
 • פתיחת חוג מותנית במינימום נרשמים משלמים. בחוג בו מספר המשתתפים מוגבל הרישום הינו על בסיס כל הקודם זוכה. במקרה של אי פתיחת חוג התשלום יוחזר במלואו.
  ייתכנו שינויים בתוכנית.
 • מספר המפגשים המינימלי הוא 30 מפגשים לחוג שבועי, ו-60 מפגשים לחוג של פעמיים בשבוע (חופשות החגים כלולות בתחשיב המחיר)
 • החזר מפגשים יהיה רק במידה ויתקיימו פחות ממספר המפגשים הנ"ל לקבוצה, והמפגשים יושלמו לפי התאריכים שיקבעו עם המדריך/ה

 

שיעורי נסיון:

 • שעורי נסיון יהיו פתוחים ללא תשלום למשתתפים חדשים בלבד, מפתיחת החוג ועד לחופשת ראש השנה
 • בהרשמה לחוג, משתתפי שיעור הניסיון יחויבו בתשלום מלא.

 

ביטול השתתפות:

 • ביטול יתאפשר רק בבקשה בכתב באופן הבא:
  שליחת הבקשה במייל לכתובת: gila@matnasetzion.com או בפקס למתנ"ס.
  על בקשת הביטול להישלח עד ל- 25 לכל חודש. בקשת ביטול לאחר תאריך זה תחייב את המבקש בתשלום נוסף.
 • ביטול ההשתתפות בחוג יחשב רק מעת קבלת הפניה במתנ"ס, לא יינתן זיכוי רטרואקטיבי.

נהלים יחודיים בתחום המוזיקה - בתפריט המוזיקה 

 • כללי:

א.       המתנ"ס אינו אחראי בגין נזקים לרכוש לרבות מקרים של אובדן גניבה וכד'. גם לא של אביזרים רפואיים: כגון: משקפיים, תותב, מכשיר שמיעה וכדו'.

ב.       הרינו לאשר קבלת דואר אלקטרוני או הודעות בכל הנושאים הנוגעים לעדכונים ומבצעים של המתנ"ס.

ג.        הרינו לאשר פרסום תמונות של בני משפחתי (לרבות ילדים) עבור פרסומי המתנ"ס.

ד.       פתיחת וסגירת חוגים מותנת במספר משתתפים.

ה.       הנהלת המתנ"ס רשאית ע"פ שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחר חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.

ו.        משפחה אשר חייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ"ס עד לסילוק החוב.

ז.        פעילות החוגים מבוטחת.

ח.       המתנ"ס רשאי להרחיק ו/או להפסיק השתתפותו של נרשם בפעילות בשל הפרות משמעת ו/או התנהגות בלתי הולמת. הרחקה או הפסקת השתתפות הנרשם בפעילות בשל סיבות אלה לא תזכה את הנרשם בהחזר כספי   בגין אי השתתפותו בפעילות בתקופת ההפסקה ו/או ההרחקה.

ט.       במקרה של תלונה לגבי חוג או תפקוד מדריך, ניתן לפנות בכתב (בטופס מיוחד במזכירות), לא יאוחר מ-14 יום מתאריך המקרה.

י.         ניתן להחליף בין החוגים במהלך השנה בכפוף לאישור רכז החוגים.

יא.     נהלי הרישום נכתבו בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים ללא כל הבדל.

 

 • הצהרת בריאות:
  • הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה ותהיה מגבלה רפואית אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.
  • הנני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המדווחות לעיל הרשום מעלה מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות.

 

הנני מאשר שקראתי והסכמתי לתקנון המתנ"ס ואני מתחייב לשלם את שכר הלימוד הנדרש

WhatsApp chat