Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


קהילה תומכת

עצמאים בגיל

תכנית קהילתית לגלאי ה- 60+

מטרת המיזם לאפשר לאדם להישאר בביתו גם בגיל המבוגר וליהנות מתמיכה קהילתית מגוונת. הצלחת המיזם תלויה במספר המנויים,
ולכן אנו קוראים לכם להצטרף לתכנית חשובה זו.

במסגרת 'עצמאים בגיל' ניתנים לחברים:

  • שירותים רפואיים: לחצן מצוקה, ייעוץ רפואי טלפוני 24 שעות ביממה, וביקור כונן רפואה לפי צורך.
  • שרותי אב קהילה: קשר אישי, תיקונים קלים, עזרה בקניית תרופות ועוד.
  • פעילות חברתית ותרבותית קבועה ממגוון פעילויות מתנ"ס גוש עציון דוגמת הרצאות קתדרה, קורסים וטיולים.

לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות למשה ולטמן, אב הקהילה: 050-2208809 02-9937999

מחיר הצטרפות רגיל: 135 ₪ לחודש
מנוי משותף לקתדרה + 'עצמאים בגיל': 229 ₪ לחודש

WhatsApp chat